Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.55 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 listopada 2020 r.
Art.  124.  [Zakaz wypalania łąk i pastwisk]
1.  Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.
2.  Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy działań ochrony czynnej wynikających z:
1) zadań ochronnych lub planu ochrony dla parku narodowego lub rezerwatu przyrody;
2) planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000.