[Monitoring przyrodniczy różnorodności biologicznej i krajobrazowej] - Art. 112. - Ochrona przyrody. - Dz.U.2022.916 t.j. - OpenLEX

Art. 112. - [Monitoring przyrodniczy różnorodności biologicznej i krajobrazowej] - Ochrona przyrody.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.916 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 stycznia 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  112.  [Monitoring przyrodniczy różnorodności biologicznej i krajobrazowej]
1. 
W ramach państwowego monitoringu środowiska prowadzi się monitoring przyrodniczy różnorodności biologicznej i krajobrazowej.
2. 
Monitoring przyrodniczy polega na obserwacji i ocenie stanu oraz zachodzących zmian w składnikach różnorodności biologicznej i krajobrazowej, w tym typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, ze szczególnym uwzględnieniem typów siedlisk przyrodniczych i gatunków o znaczeniu priorytetowym, a także na ocenie skuteczności stosowanych metod ochrony przyrody.