[Otulina parku narodowego. Strefa ochronna zwierząt łownych] - Art. 11. - Ochrona przyrody. - Dz.U.2022.916 t.j. - OpenLEX

Art. 11. - [Otulina parku narodowego. Strefa ochronna zwierząt łownych] - Ochrona przyrody.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.916 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 stycznia 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  11.  [Otulina parku narodowego. Strefa ochronna zwierząt łownych]
1. 
Na obszarach graniczących z parkiem narodowym wyznacza się otulinę parku narodowego.
2. 
W otulinie może być utworzona strefa ochronna zwierząt łownych ze względu na potrzebę ochrony zwierząt w parku narodowym.
3. 
Strefa ochronna zwierząt łownych nie podlega włączeniu w granice obwodów łowieckich.
4. 
Minister właściwy do spraw środowiska ustanawia, w drodze rozporządzenia, strefę ochronną zwierząt łownych, określając obszary wchodzące w jej skład oraz kryteria i sposoby utrzymania właściwej liczebności i struktury populacji poszczególnych gatunków zwierząt łownych, kierując się potrzebą:
1)
ochrony gatunków zwierząt łownych w parkach narodowych;
2)
tworzenia strefy bezpieczeństwa dla gatunków zwierząt łownych wychodzących na żerowiska poza obszar parku narodowego;
3)
utrzymywania właściwej liczebności i struktury populacji poszczególnych gatunków zwierząt łownych na obszarze parku narodowego w celu zachowania równowagi przyrodniczej.
5. 
Ochrona zwierząt łownych w strefie ochronnej zwierząt łownych należy do zadań dyrektora parku narodowego.