Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.55 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 listopada 2020 r.
Art.  10h.  [Delegacja ustawowa - szczegółowe zasady przeprowadzania przetargów i rokowań]

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:

1) tryb postępowania przy przeprowadzaniu poszczególnych rodzajów przetargów,
2) tryb powoływania, skład i sposób działania komisji przetargowej,
3) sposób ustalania wysokości wadium oraz terminy i formy jego wnoszenia i zwrotu,
4) sposób sporządzania protokołu z przeprowadzonego przetargu oraz zakres informacji w nim zawartych,
5) tryb postępowania w przypadku zaskarżenia czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu,
6) tryb postępowania przy przeprowadzaniu rokowań

- uwzględniając konieczność zapewnienia jawności i jednolitości tych postępowań, równego dostępu do udziału w przetargu oraz uzyskania najkorzystniejszego wyniku przetargu.