[Delegacja ustawowa - szczegółowe zasady przeprowadzania przetargów i rokowań] - Art. 10h. - Ochrona przyrody. - Dz.U.2022.916 t.j. - OpenLEX

Art. 10h. - [Delegacja ustawowa - szczegółowe zasady przeprowadzania przetargów i rokowań] - Ochrona przyrody.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.916 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 stycznia 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  10h.  [Delegacja ustawowa - szczegółowe zasady przeprowadzania przetargów i rokowań]

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:

1)
tryb postępowania przy przeprowadzaniu poszczególnych rodzajów przetargów,
2)
tryb powoływania, skład i sposób działania komisji przetargowej,
3)
sposób ustalania wysokości wadium oraz terminy i formy jego wnoszenia i zwrotu,
4)
sposób sporządzania protokołu z przeprowadzonego przetargu oraz zakres informacji w nim zawartych,
5)
tryb postępowania w przypadku zaskarżenia czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu,
6)
tryb postępowania przy przeprowadzaniu rokowań

- uwzględniając konieczność zapewnienia jawności i jednolitości tych postępowań, równego dostępu do udziału w przetargu oraz uzyskania najkorzystniejszego wyniku przetargu.