[Ogłoszenie o przetargu] - Art. 10e. - Ochrona przyrody. - Dz.U.2022.916 t.j. - OpenLEX

Art. 10e. - [Ogłoszenie o przetargu] - Ochrona przyrody.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.916 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 stycznia 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  10e.  [Ogłoszenie o przetargu]
1. 
Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości niezwłocznie, a w przypadku nieruchomości, o których mowa w art. 104a ust. 1, nie wcześniej niż po upływie terminu, o którym mowa w art. 104a ust. 12. Ogłoszenie o przetargu wywiesza się w siedzibie parku narodowego oraz zamieszcza się na stronie internetowej parku narodowego, a ponadto informację o ogłoszeniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.
2. 
W ogłoszeniu o przetargu podaje się czas, miejsce i warunki przetargu, a w razie ogłoszenia kolejnego przetargu lub rokowań również terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów. Ogłoszenie o przetargu zawiera ponadto odpowiednio:
1)
oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków;
2)
powierzchnię nieruchomości;
3)
przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;
4)
termin zagospodarowania nieruchomości;
5)
cenę nieruchomości w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości określona przez rzeczoznawcę majątkowego;
6)
wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy;
7)
terminy wnoszenia opłat;
8)
zasady aktualizacji opłat;
9)
informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, oddania w użytkowanie, najem lub dzierżawę;
10)
wysokość wadium.
3. 
Przed podaniem do publicznej wiadomości informacji o ogłoszeniu przetargu rozpatruje się wnioski uprawnionych do nabycia, użytkowania, najmu lub dzierżawy nieruchomości w drodze bezprzetargowej. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku informacji o nieruchomości, której ten wniosek dotyczy, nie zamieszcza się w ogłoszeniu o przetargu.