Ochrona przed powodzią.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1977.10.39

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 stycznia 1983 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 11 marca 1977 r.
w sprawie ochrony przed powodzią.

Na podstawie art. 75 ust 2 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 38, poz. 230) zarządza się, co następuje:
Bezpośrednią ochronę przed powodzią sprawują Główny Komitet Przeciwpowodziowy i wojewódzkie komitety przeciwpowodziowe oraz powoływane przez wojewodę w drodze zarządzeń gminne i zakładowe komitety przeciwpowodziowe. W uzasadnionych przypadkach wojewoda powołuje rejonowe komitety przeciwpowodziowe obejmujące zasięgiem działania teren kilku gmin. Wojewoda określa w zarządzeniach siedziby, skład i zakresy działania komitetów gminnych, zakładowych i rejonowych.
Komitet przeciwpowodziowy działa kolegialnie. Przewodniczący komitetu w wypadkach nie cierpiących zwłoki może w imieniu komitetu podejmować decyzje jednoosobowo.
1.
W skład Głównego Komitetu Przeciwpowodziowego wchodzą:
1)
przewodniczący, którym jest Minister Rolnictwa,
2)
zastępcy przewodniczącego,
3)
sekretarz,
4)
członkowie - przedstawiciele:
a)
ministrów: Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska, Energetyki i Energii Atomowej, Górnictwa, Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej, Komunikacji, Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego, Łączności, Obrony Narodowej, Rolnictwa, Spraw Wewnętrznych, Zdrowia i Opieki Społecznej,
b)
Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża,
c)
Rady Naczelnej Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej.
2.
Zastępców przewodniczącego oraz sekretarza powołuje i odwołuje Przewodniczący Głównego Komitetu Przeciwpowodziowego.
3.
Siedzibą Głównego Komitetu Przeciwpowodziowego jest m. st. Warszawa.
1.
Do zakresu działania Głównego Komitetu Przeciwpowodziowego należy w szczególności:
1)
opiniowanie rocznych i wieloletnich planów rozwoju gospodarki wodnej w zakresie ochrony przed powodzią,
2)
opracowywanie rocznych programów prac Głównego Komitetu Przeciwpowodziowego i sprawozdań z jego działalności,
3)
opracowanie planów operacyjnych bezpośredniej ochrony przed powodzią oraz wytycznych dla wojewódzkich komitetów przeciwpowodziowych,
4)
ustalanie organizacji i zasad działalności komitetów przeciwpowodziowych,
5)
ustalanie dla jednostek oraganizacyjnych uczestniczących w bezpośredniej ochronie przed powodzią ogólnych zasad przygotowania organizacyjnego i środków niezbędnych do przeprowadzenia akcji przeciwpowodziowej,
6)
ustalenie ramowego regulaminu ochotniczej drużyny ratowniczej,
7)
ocenianie stanu ochrony przd powodzią i przygotowywanie odpowiednich wniosków,
8)
inicjowanie przedsięwzięć związanych z akcjami przeciwpowodziowymi oraz zmierzających do zapewnienia pomocy ludności dotkniętej klęską powodzi,
9)
ocenianie akcji przeciwpowodziowych.
Przewodniczący Głównego Komitetu Przeciwpowodziowego:
1)
ustala szczegółową organizację Komitetu,
2)
kieruje pracami Komitetu,
3)
uzupełnia w razie potrzeby skład Komitetu przedstawicielami jednostek organizacyjnych nie wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 4,
4)
koordynuje działalność wojewódzkich komitetów przeciwpowodziowych,
5)
kieruje bezpośrednio w razie potrzeby akcją przeciwpowodziową albo upoważnia do tego jednego z członków Głównego Komitetu Przeciwpowodziowego,
6)
rozdziela fundusz nagród pomiędzy wojewódzkie komitety przeciwpowodziowe i przyznaje nagrody za zasługi w akcji przeciwpowodziowej.
1.
W skład wojewódzkiego komitetu przeciwpowodziowego wchodzą:
1)
przewodniczący, którym jest wojewoda,
2)
zastępcy przewodniczącego,
3)
sekretarz,
4)
członkowie - przedstawiciele jednostek organizacyjnych wyznaczonych przez wojewodę.
2.
Zastępców przewodniczącego i sekretarza powołuje i odwołuje przewodniczący wojewódzkiego komitetu przeciwpowodziowego.
3.
Siedzibą wojewódzkiego komitetu przeciwpowodziowego jest miasto stanowiące siedzibę urzędu wojewódzkiego (urzędu miasta stopnia wojewódzkiego).
Do zakresu działania wojewódzkiego komitetu przeciwpowodziowego należy w szczególności:
1)
opiniowanie rocznych i wieloletnich planów rozwoju gospodarki wodnej województwa w zakresie ochrony przed powodzią,
2)
opracowywanie rocznych programów prac i sprawozdań działalności komitetu
3)
opracowywanie planów operacyjnych bezpośredniej ochrony przed powodzią,
4)
kierowanie akcją przeciwpowodziową,
5)
wydawanie jednostkom organizacyjnym uczestniczącym w bezpośredniej ochronie przed powodzią wytycznych w sprawie przygotowania organizacyjnego i środków niezbędnych do przeprowadzenia akcji przeciwpowodziowych,
6)
wydawanie zakładom piętrzącym wodę poleceń obniżenia piętrzenia lub opróżnienia zbiornika na okres niezbędny do bezpośredniej ochrony przed powodzią, z tym że gdyby w wyniku opróżnienia zbiornika zostało wstrzymane działanie elektrowni wodnej lub cieplnej o mocy powyżej 50 MW, wydanie polecenia nastąpi we współdziałaniu z Ministrem Energetyki i Energii Atomowej,
7)
kierowanie ewakuacją ludności z terenów bezpośrednio zagrożonych powodzią oraz kierowanie akcją ratowania życia i mienia ludności na terenach dotkniętych powodzią,
8)
ocenianie stanu ochrony przeciwpowodziowej województwa oraz przygotowywanie odpowiednich wniosków,
9)
inicjowanie i niesienie pomocy ludności dotkniętej klęską powodzi,
10)
przeprowadzanie kontroli w zakresie usuwania szkód powodziowych,
11)
ocenianie akcji przeciwpowodziowych.
Przewodniczący wojewódzkiego komitetu przeciwpowodziowego :
1)
ustala szczegółową organizację wojewódzkiego komitetu przeciwpowodziowego,
2)
koordynuje działalność rejonowych, gminnych i zakładowych komitetów przeciwpowodziowych,
3)
kieruje pracami wojewódzkiego komitetu przeciwpowodziowego,
4)
ogłasza i odwołuje stan pogotowia przeciwpowodziowego i stan alarmu powodziowego na terenie działania wojewódzkiego komitetu przeciwpowodziowego,
5)
upoważnia w razie potrzeby w wypadkach lokalnego zagrożenia powodziowego przewodniczącego rejonowego, gminnego lub zakładowego komitetu przeciwpowodziowego do ogłaszania i odwoływania stanu pogotowia przeciwpowodziowego oraz stanu alarmu powodziowego na terenie działania tych komitetów.
Przewodniczącym rejonowego i gminnego komitetu przeciwpowodziowego powinien być naczelnik gminy, a zakładowego komitetu przeciwpowodziowego kierownik zakładu.
Przewodniczący komitetu przeciwpowodziowego niezwłocznie powiadamia komitet przeciwpowodziowy wyższego stoponia oraz sąsiednie komitety przeciwpowodziowe o ogłoszeniu i odwołaniu stanu pogotowia przeciwpowodziowego, a także stanu alarmu powodziowego.
1.
W razie zagrożenia powodziowego naczelnik gminy może w drodze zarządzenia ogłoszonego w sposób zwyczajowo przyjęty zobowiązać mieszkańców zagrożonego obszaru oraz państwowe, spółdzielcze i społeczne jednostki organizacyjne do wykonania pilnych prac zabezpieczających lub dostarczenia posiadanych materiałów, jak również do udziału w bezpośredniej ochronie przed powodzią. Zobowiązanie do świadczeń może nastąpić również w drodze decyzji administracyjnej zaopatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności. W nagłych wypadkach decyzja może być wydana ustnie, a następnie potwierdzona pisemnie.
2.
Jeżeli zagrożenie powodziowe obejmuje teren większy niż jednej gminy, zarządzenie lub decyzję wydaje wojewoda.
3.
Zarządzenie lub decyzja powinny zawierać:
1)
podstawę prawną,
2)
określenie zobowiązanych osób lub jednostek organizacyjnych,
3)
zakres i rodzaj świadczeń,
4)
miejsce, dzień i godzinę stawiennictwa bądź dostarczenia lub udostępnienia posiadanych środków lub materiałów,
5)
przypuszczalny czas trwania świadczeń,
6)
pouczenie o odpowiedzialności karnej za uchylanie się od wykonania pilnych prac zabezpieczających.
4.
Wykonywanie pilnych prac zabezpieczających polega w szczególności na:
1)
wykonywaniem prac związanych z umacnianiem i zabezpieczaniem wałów przeciwpowodziowych, mostów oraz innych budowli,
2)
pełnieniu wart w okresie ogłoszonego stanu pogotowia przeciwpowodziowego lub alarmu powodziowego.
5.
Udział w bezpośredniej ochronie przed powodzią polega w szczególności na:
1)
wykonywaniu obowiązków, o których mowa w ust. 4,
2)
dostarczaniu urządzeń, materiałów oraz środków transportowych wraz z obsługą i paliwem lub paszą,
3)
uczestniczeniu w akcji ratowania życia i mienia ludności na terenach dotkniętych powodzią oraz udzielaniu pomocy w ewakuacji ludności,
4)
wykonywaniu prac związanych z likwidacją przecieków w wałach ochronnych, budowaniu doraźnych grobli, przekopywaniu rowów do odprowadzania nadmiaru wód oraz zwalczaniu zatorów lodowych.
1.
Od obowiązku osobistego uczestnictwa w wykonywaniu pilnych prac zabezpieczających przed powodzią zwalnia się:
1)
młodzież w wieku do 18 lat,
2)
kobiety w wieku powyżej 55 lat,
3)
mężczyzn w wieku powyżej 60 lat,
4)
osoby niezdolne do wykonywania prac wskutek inwalidztwa, ułomności fizycznej lub innych przyczyn zdrowotnych,
5)
kobiety w ciąży,
6)
matki i inne osoby sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 8 oraz osoby sprawujące opiekę nad chorymi.
2.
Wojewoda lub naczelnik gminy może z ważnych powodów zwolnić od obowiązków, o których mowa w § 11 również inne osoby, a także jednostki organizacyjne.
Do ochotniczej drużyny ratowniczej mogą być przyjmowane osoby, które ukończyły 18 lat i stan ich zdrowia pozwala na wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem i udziałem w bezpośredniej ochronie przed powodzią.
1.
Na czele ochotniczej drużyny ratowniczej stoi komendant, mianowany przez naczelnika gminy na okres 3 lat.
2.
Szczegółową organizację ochotniczej drużyny ratowniczej, zgodnie z ramowym regulaminem drużyny ratowniczej, ustala wojewoda.
Do zadań ochotniczej drużyny ratowniczej należy w szczególności:
1)
uczestniczenie w akcjach zapobiegawczych i ratowniczych pod kierownictwem komitetów przeciwpowodziowych,
2)
niesienie pomocy ludności dotkniętej powodzią, a zwłaszcza podczas ewakuacji z terenów bezpośrednio zagrożonych, oraz zabezpieczanie jej mienia,
3)
czuwanie nad stanem urządzeń zabezpieczających i sprzętu służącego ochronie przed powodzią.
Zasady i tryb zwalniania pracowników od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w razie ich udziału w bezpośredniej ochronie przed powodzią, a także zasady przyznawania świadczeń dla osób, które z tego tytułu uległy wypadkowi, regulują odrębne przepisy.
1. 1
Osoby zobowiązane przez naczelnika gminy lub wojewodę do udziału w bezpośredniej ochronie przed powodzią otrzymują bezpłatne wyżywienie w postaci gorących posiłków, jeżeli czas uczestniczenia w akcji przeciwpowodziowej w ciągu doby wynosi:
1)
od 6 do 12 godzin - o wartości odżywczej nie mniejszej niż 4.500 kalorii,
2)
ponad 12 godzin - o wartości nie mniejszej niż 5.300 kalorii.
2.
Wyżywienie zapewnia wojewoda właściwy ze względu na miejsce akcji przeciwpowodziowej.
3.
Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do ochotniczych drużyn ratowniczych.
1.
Minister Rolnictwa zapewni niezbędne etaty i środki finansowe dla Głównego Komitetu Przeciwpowodziowego, a wojewodowie i naczelnicy gmin dla wojewódzkich, rejonowych i gminnych komitetów przeciwpowodziowych oraz ochotniczych drużyn ratowniczych.
2.
Zakłady pracy zapewnią środki finansowe dla zakładowych komitetów przeciwpowodziowych.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa:
1)
o wojewodzie - należy przez to rozumieć również prezydenta miasta stopnia wojewódzkiego,
2)
o naczelniku gminy - należy przez to rozumieć również inne terenowe organy administracji państwowej stopnia podstawowego,
3)
o gminnym komitecie przeciwpowodziowym - należy przez to rozumieć również komitet przeciwpowodziowy miejski (dzielnicowy) oraz komitet przeciwpowodziowy miasta i gminy.
Tracą moc:
1)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1963 r. w sprawie świadczeń dla osób, które uległy wypadkowi w związku z udziałem w akcji ochrony przed powodzią (Dz. U. Nr 4, poz. 22),
2)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 1963 r. w sprawie udziału w akcji bezpośredniej ochrony przed powodzią (Dz. U. Nr 5, poz. 32),
3)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 1971 r. w sprawie organizacji i zakresu działania komitetów przeciwpowodziowych (Dz. U. Nr 30, poz. 272).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 16a dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 14 stycznia 1983 r. (Dz.U.83.2.14) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 stycznia 1983 r.