Art. 25. - Ochrona przed nadmiernym przywozem towarów na polski obszar celny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.43.477

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2004 r.
Art.  25. 19

Minister właściwy do spraw gospodarki wydaje postanowienie o zakończeniu postępowania ochronnego bez zastosowania środka ochronnego, jeżeli w toku postępowania ochronnego stwierdzone zostanie, że:

1)
przywóz na polski obszar celny towaru objętego postępowaniem ochronnym nie wyrządził poważnej szkody przemysłowi krajowemu oraz
2)
nie zagraża powstaniem takiej szkody, oraz
3)
nie ma wpływu na przeprowadzenie zmian dostosowawczych w przemyśle albo
4)
wymaga tego interes publiczny.
19 Art. 25 zmieniony przez art. 74 pkt 9 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o ochronie przed przywozem na polski obszar celny towarów subsydiowanych (Dz.U.01.123.1352) z dniem 7 listopada 2002 r.