Art. 14. - Ochrona przed nadmiernym przywozem towarów na polski obszar celny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.43.477

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2004 r.
Art.  14.
1.
Minister właściwy do spraw gospodarki wszczyna, w drodze postanowienia, postępowanie ochronne, jeżeli informacje oraz dane, którymi dysponuje, wskazują, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 3.
2.
W odniesieniu do towaru przywożonego z krajów niebędących członkami WTO, jeżeli umowy zawarte przez Rzeczpospolitą Polską z tymi krajami nie stanowią inaczej, do wszczęcia postępowania wystarcza, że zachodzi jedna z przesłanek, o których mowa w art. 3.
3.
W wypadku postępowania wszczynanego na wniosek, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1, minister właściwy do spraw gospodarki wydaje postanowienie o wszczęciu postępowania ochronnego, nie później niż w terminie 30 dni od daty wpłynięcia wniosku.
4.
Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać w szczególności:
1)
datę wszczęcia postępowania,
2)
oznaczenie wnioskodawcy,
3)
nazwę towaru, opis towaru, kod taryfy celnej,
4)
określenie towaru podobnego lub bezpośrednio konkurencyjnego z towarem objętym postępowaniem,
5)
określenie skali wzrostu przywozu towaru objętego postępowaniem, zarówno w wielkościach bezwzględnych, jak i w stosunku do produkcji krajowej,
6)
określenie czynników, które stanowią podstawę ustaleń dotyczących poważnej szkody oraz związku przyczynowego,
7)
określenie badanego okresu,
8)
harmonogram postępowania, a w tym:
a)
termin, w którym strony mogą zgłosić swój udział w postępowaniu,
b)
termin posiedzenia wyjaśniającego, o ile zachodzi potrzeba jego zwołania,
c)
przewidywany termin zakończenia postępowania.
5. 14
(skreślony).
14 Art. 14 ust. 5 skreślony przez art. 74 pkt 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o ochronie przed przywozem na polski obszar celny towarów subsydiowanych (Dz.U.01.123.1352) z dniem 7 listopada 2002 r.