Art. 12. - Ochrona przed nadmiernym przywozem towarów na polski obszar celny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.43.477

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2004 r.
Art.  12.
1.
Minister właściwy do spraw gospodarki, w terminie 30 dni od daty wpływu wniosku, wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania ochronnego, jeżeli:
1)
informacje i dane zawarte we wniosku wskazują, że nie zachodzą warunki, o których mowa w art. 3,
2)
wymaga tego interes publiczny.
2. 13
(skreślony).
13 Art. 12 ust. 2 skreślony przez art. 74 pkt 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o ochronie przed przywozem na polski obszar celny towarów subsydiowanych (Dz.U.01.123.1352) z dniem 7 listopada 2002 r.