Art. 29. - Ochrona przed nadmiernym przywozem towarów na polski obszar celny. - Dz.U.1997.157.1027 - OpenLEX

Art. 29. - Ochrona przed nadmiernym przywozem towarów na polski obszar celny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.157.1027

Akt utracił moc
Wersja od: 23 grudnia 1997 r.
Art.  29.
1.
Z zastrzeżeniem ust. 2, wobec towaru, w odniesieniu do którego był ustanowiony środek ochronny, żaden środek ochronny nie będzie wprowadzony ponownie przez okres równy okresowi stosowania środka ochronnego, licząc od dnia wygaśnięcia lub uchylenia decyzji o ustanowieniu środka ochronnego.
2.
Środek ochronny ustanowiony na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy może zostać wprowadzony ponownie wobec przywozu tego samego towaru, pod warunkiem że:
1)
upłynął co najmniej jeden rok od daty ustanowienia środka ochronnego oraz
2)
taki środek ochronny był stosowany wobec tego towaru nie więcej niż dwa razy w okresie 5 lat bezpośrednio poprzedzających datę ponownego ustanowienia tego środka.