Art. 6a. - [Zastosowanie rozwiązań zamiennych w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej] - Ochrona przeciwpożarowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2057 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 września 2023 r.
Art.  6a.  [Zastosowanie rozwiązań zamiennych w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej]
1. 
Wymagania ochrony przeciwpożarowej dotyczące obiektów budowlanych lub terenów mogą być w przypadkach określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej spełnione w sposób inny niż określony w tych przepisach, jeżeli proponowane rozwiązania zamienne w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej ograniczają możliwość powstania pożaru, a w razie jego wystąpienia:
1)
zapewniają zachowanie nośności konstrukcji przez określony czas;
2)
zapewniają ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu wewnątrz obiektu budowlanego;
3)
zapewniają ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty budowlane lub tereny przyległe;
4)
zapewniają możliwość ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób;
5)
uwzględniają bezpieczeństwo ekip ratowniczych.
2. 
Komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej właściwy dla miejsca lokalizacji inwestycji na uzasadniony ekspertyzą techniczną wniosek inwestora lub właściciela obiektu budowlanego lub terenu, którego dotyczą rozwiązania zamienne w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej, może, w drodze postanowienia, na które służy zażalenie:
1)
wyrazić zgodę na zastosowanie rozwiązań zamiennych;
2)
wyrazić zgodę na zastosowanie rozwiązań zamiennych pod warunkiem spełnienia dodatkowych wymagań określonych w postanowieniu;
3)
nie wyrazić zgody na zastosowanie rozwiązań zamiennych.
3. 
Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się również przy stosowaniu rozwiązań zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej w przypadkach określonych w art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.