[Przeznaczenie i rozdział środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej] - Art. 39. - Ochrona... - Dz.U.2021.869 t.j. - OpenLEX

Art. 39. - [Przeznaczenie i rozdział środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej] - Ochrona przeciwpożarowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.869 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2022 r.
Art.  39.  [Przeznaczenie i rozdział środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej]
1.  34
 Środki finansowe przekazane Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej na podstawie przepisów art. 38 ust. 1 są przeznaczone wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej.
2. 
Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb rozdziału środków, o których mowa w ust. 1, mając na względzie zapewnienie skutecznego funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
34 Art. 39 ust. 1 zmieniony przez art. 38 pkt 17 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2490) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2022 r.