[Finansowanie z budżetu państwa kosztów funkcjonowania jednostek działających w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego]... - Dz.U.2021.869 t.j. - OpenLEX

Art. 33. - [Finansowanie z budżetu państwa kosztów funkcjonowania jednostek działających w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego] - Ochrona przeciwpożarowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.869 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2022 r.
Art.  33.  [Finansowanie z budżetu państwa kosztów funkcjonowania jednostek działających w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego]
1.  29
 Budżet państwa uczestniczy w kosztach funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 2-5 i 8, jeżeli jednostki te działają w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.
2. 
Minister właściwy do spraw wewnętrznych corocznie określi, w drodze rozporządzenia, wysokość środków finansowych i ich podział między podmioty, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ich wykorzystania wyłącznie dla zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej.
3.  30
 Finansowanie ochotniczych straży pożarnych z budżetu państwa odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. poz. 2490).
29 Art. 33 ust. 1 zmieniony przez art. 38 pkt 15 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2490) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2022 r.
30 Art. 33 ust. 3 dodany przez art. 38 pkt 15 lit. b ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2490) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2022 r.