[Osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie przed pożarem] - Art. 3. - Ochrona przeciwpożarowa. - Dz.U.2021.869 t.j. - OpenLEX

Art. 3. - [Osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie przed pożarem] - Ochrona przeciwpożarowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.869 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2022 r.
Art.  3.  [Osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie przed pożarem]
1. 
Osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystające ze środowiska, budynku, obiektu lub terenu są obowiązane zabezpieczyć je przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem.
2. 
Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu, a także podmioty, o których mowa w ust. 1, ponoszą odpowiedzialność za naruszenie przepisów przeciwpożarowych, w trybie i na zasadach określonych w innych przepisach.
3.  3
 Obowiązki zawarte w ust. 1 i 2 dotyczą również gmin w zakresie sprawowania nadzoru nad zadaniami określonymi w art. 1 pkt 1.
3 Art. 3 ust. 3 dodany przez art. 38 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2490) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2022 r.