[Pokrywanie kosztów funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej] - Art. 29. - Ochrona przeciwpożarowa. - Dz.U.2021.869 t.j. - OpenLEX

Art. 29. - [Pokrywanie kosztów funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej] - Ochrona przeciwpożarowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.869 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2022 r.
Art.  29.  23 [Pokrywanie kosztów funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej]

 Koszty funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej, z wyłączeniem ochotniczych straży pożarnych, są pokrywane z:

1)
budżetu państwa;
2)
budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
3)
dochodów instytucji ubezpieczeniowych, ubezpieczających osoby prawne i fizyczne;
4)
środków własnych podmiotów, o których mowa w art. 17, które uzyskały zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na utworzenie jednostki ochrony przeciwpożarowej.
23 Art. 29 zdanie wstępne zmienione przez art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2490) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2022 r.