Art. 29. - [Pokrywanie kosztów funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej] - Ochrona przeciwpożarowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2057 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 września 2023 r.
Art.  29.  [Pokrywanie kosztów funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej]

Koszty funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej, z wyłączeniem ochotniczych straży pożarnych, są pokrywane z:

1)
budżetu państwa;
2)
budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
3)
dochodów instytucji ubezpieczeniowych, ubezpieczających osoby prawne i fizyczne;
4)
środków własnych podmiotów, o których mowa w art. 17, które uzyskały zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na utworzenie jednostki ochrony przeciwpożarowej.