[Zadania własne powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej] - Art. 21b. - Ochrona przeciwpożarowa. - Dz.U.2021.869 t.j. - OpenLEX

Art. 21b. - [Zadania własne powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej] - Ochrona przeciwpożarowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.869 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2022 r.
Art.  21b.  [Zadania własne powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej]

Do zadań własnych powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej należy:

1)
prowadzenie analiz i opracowywanie prognoz dotyczących pożarów, klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń;
2)
prowadzenie analizy sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu;
3)
budowanie systemu koordynacji działań jednostek ochrony przeciwpożarowej wchodzących w skład krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz służb, inspekcji, straży oraz innych podmiotów biorących udział w działaniach ratowniczych na obszarze powiatu;
4) 16
 organizowanie systemów teleinformatycznych, ostrzegania i alarmowania ludności oraz współdziałania podmiotów biorących udział w działaniach ratowniczych.
16 Art. 21b pkt 4 zmieniony przez art. 38 pkt 7 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2490) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2022 r.