[Współadministratorzy danych osobowych przetwarzanych w Systemie Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej; utrzymanie,... - Dz.U.2021.869 t.j. - OpenLEX

Art. 14ha. - [Współadministratorzy danych osobowych przetwarzanych w Systemie Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej; utrzymanie, rozbudowa i modyfikacja Systemu] - Ochrona przeciwpożarowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.869 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2022 r.
Art.  14ha.  [Współadministratorzy danych osobowych przetwarzanych w Systemie Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej; utrzymanie, rozbudowa i modyfikacja Systemu]
1. 
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, komendanci wojewódzcy Państwowej Straży Pożarnej, komendanci powiatowi (miejscy) Państwowej Straży Pożarnej, Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej i komendanci szkół Państwowej Straży Pożarnej są współadministratorami danych osobowych przetwarzanych w SWD PSP.
2. 
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej ustala podział obowiązków współadministratorów, o których mowa w ust. 1, wynikających z przepisów rozporządzenia 2016/679.
3. 
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej planuje i realizuje rozbudowę oraz modyfikację SWD PSP oraz podejmuje działania mające na celu:
1)
zapewnienie ochrony przed nieuprawnionym dostępem do SWD PSP;
2)
zapewnienie integralności danych w SWD PSP;
3)
zapewnienie dostępności do SWD PSP dla podmiotów przetwarzających dane w tym systemie;
4)
przeciwdziałanie uszkodzeniom SWD PSP;
5)
określenie zasad bezpieczeństwa przetwarzanych danych, w tym danych osobowych;
6)
określenie zasad zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych;
7)
zapewnienie rozliczalności działań dokonywanych na danych SWD PSP;
8)
zapewnienie poprawności danych, w tym danych osobowych przetwarzanych w SWD PSP;
9)
wykonywanie kopii bezpieczeństwa.
4. 
Komendanci wojewódzcy Państwowej Straży Pożarnej, komendanci powiatowi (miejscy) Państwowej Straży Pożarnej, Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej i komendanci szkół Państwowej Straży Pożarnej, w zakresie właściwości swojego działania, zapewniają utrzymanie SWD PSP oraz podejmują działania, o których mowa w ust. 3.
5. 
Współadministratorzy tworzą i aktualizują ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w SWD PSP, upoważniają do przetwarzania tych danych oraz prowadzą rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 30 rozporządzenia 2016/679.
6.  13
 Przepisy art. 14h oraz art. 14ha stosuje się odpowiednio do przetwarzania danych osobowych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a-8.
13 Art. 14ha ust. 6 zmieniony przez art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2490) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2022 r.