Art. 14g. - [System Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej] - Ochrona przeciwpożarowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.275 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 lutego 2024 r.
Art.  14g.  [System Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej]
1. 
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej zapewnia funkcjonowanie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej, zwanego dalej "SWD PSP", stanowiącego system teleinformatyczny wspierający:
1)
wykonywanie zadań krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej;
2)
przyjmowanie zgłoszeń alarmowych z centrów powiadamiania ratunkowego, o których mowa w ustawie z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 748).
2. 
Utrzymanie, rozbudowa i modyfikacje SWD PSP są finansowane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych, oraz z części, których dysponentami są właściwi wojewodowie.
3. 
Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:
1)
minimalny zbiór funkcjonalności SWD PSP, w tym sposób funkcjonowania tego systemu w sytuacjach awaryjnych,
2)
sposób przydzielania, zawieszania oraz uchylania dostępu do tego systemu użytkownikom Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostkom ochrony przeciwpożarowej

- uwzględniając potrzebę zapewnienia optymalnego poziomu współpracy między tym systemem a systemem teleinformatycznym systemu powiadamiania ratunkowego.