[Delegacja ustawowa - sposoby i warunki ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów] - Art. 13. -... - Dz.U.2022.2057 t.j. - OpenLEX

Art. 13. - [Delegacja ustawowa - sposoby i warunki ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów] - Ochrona przeciwpożarowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2057 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 października 2022 r.
Art.  13.  [Delegacja ustawowa - sposoby i warunki ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów]
1. 
Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposoby i warunki ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
2. 
W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się:
1)
czynności, których wykonywanie w obiektach budowlanych oraz na terenach przyległych do nich jest zabronione ze względu na możliwość spowodowania pożaru lub jego rozprzestrzeniania się albo możliwość wystąpienia utrudnień w prowadzeniu działań ratowniczych lub ewakuacji;
2)
sposób, w jaki właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów budowlanych lub terenów powinni spełniać swoje obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
3)
sposoby postępowania przy używaniu lub przechowywaniu materiałów niebezpiecznych;
4)
odpowiednie warunki ewakuacji oraz warunki, w których użytkowany budynek istniejący uznaje się za zagrażający życiu ludzi;
5)
wymagania, jakie powinny spełniać instalacje wodociągowe przeciwpożarowe;
6)
zakres obligatoryjnego stosowania w obiektach budowlanych stałych urządzeń gaśniczych, systemów sygnalizacji pożarowej obejmujących urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe oraz dźwiękowych systemów ostrzegawczych i gaśnic;
7)
wymagania, jakie powinny spełniać instalacje i urządzenia techniczne w obiektach budowlanych;
8)
sposoby prowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym i oceny zagrożenia wybuchem;
9)
sposoby zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów;
10)
sposoby zabezpieczenia przeciwpożarowego zbioru palnych płodów rolnych, ich transportu i składowania.
3. 
Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wymagania w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.
4. 
W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3, uwzględnia się:
1)
rodzaje obiektów, w stosunku do których jest wymagane zapewnienie zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru;
2)
sposoby określania wymaganej ilości wody do celów przeciwpożarowych;
3)
wymagania przeciwpożarowe, jakie powinny spełniać sieci wodociągowe;
4)
źródła wody do zewnętrznego gaszenia pożaru;
5)
wymagania, jakie powinny spełniać hydranty zewnętrzne przeciwpożarowe;
6)
rodzaje obiektów budowlanych, do których powinna być doprowadzona droga pożarowa;
7)
wymagania, jakie powinna spełniać droga pożarowa.