[Uprawnienia i obowiązki rzeczoznawcy] - Art. 11i. - Ochrona przeciwpożarowa. - Dz.U.2022.2057 t.j. - OpenLEX

Art. 11i. - [Uprawnienia i obowiązki rzeczoznawcy] - Ochrona przeciwpożarowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2057 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 października 2022 r.
Art.  11i.  [Uprawnienia i obowiązki rzeczoznawcy]
1. 
Rzeczoznawca jest uprawniony do:
1)
uzgadniania projektów zagospodarowania działki lub terenu, projektów architektoniczno-budowlanych, projektów technicznych i projektów urządzeń przeciwpożarowych, o których mowa w art. 6b;
2)
uzgadniania projektów innych niż określone w art. 6b;
3)
sporządzania ekspertyz technicznych i innych opracowań technicznych z zakresu ochrony przeciwpożarowej;
4)
wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 2a.
2. 
Rzeczoznawca jest obowiązany do:
1)
prowadzenia i przechowywania przez okres 5 lat ewidencji uzgodnionych projektów zagospodarowania działki lub terenu, projektów architektoniczno-budowlanych oraz projektów technicznych oraz kopii zawiadomień o uzgodnieniu tych projektów, wraz z dowodami ich wysłania;
2)
udostępniania dokumentów, o których mowa w pkt 1, na żądanie komendantowi wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej właściwemu dla miejsca lokalizacji obiektu budowlanego lub właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania rzeczoznawcy, Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej lub osobom przez nich upoważnionym;
3)
zawiadamiania o zmianie swojego miejsca zamieszkania Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej i komendantów wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej właściwych ze względu na nowe i poprzednie miejsce zamieszkania w terminie 30 dni od dnia zmiany miejsca zamieszkania;
4)
samodzielnego podnoszenia kwalifikacji zawodowych w zakresie znajomości przepisów i stanu wiedzy technicznej dotyczących ochrony przeciwpożarowej.
3. 
Rzeczoznawca nie może uzgadniać opracowanego przez siebie projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego.
4. 
Ewidencja uzgodnionych projektów zawiera:
1)
imię lub imiona, nazwisko albo nazwę autora dokumentacji projektowej;
2)
rodzaj i nazwę projektu;
3)
nazwę i adres inwestycji lub obiektu budowlanego;
4)
datę uzgodnienia;
5)
datę wysłania zawiadomienia o uzgodnieniu projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego;
6)
uwagi.
5. 
W ewidencji uzgodnionych projektów nie zamieszcza się informacji o projekcie, któremu na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych nadano klauzulę "tajne" albo "ściśle tajne".