Przepisy karne - Rozdział 8 - Ochrona osób i mienia. - Dz.U.2021.1995 t.j. - OpenLEX

Rozdział 8 - Przepisy karne - Ochrona osób i mienia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1995 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2021 r.

Rozdział  8

Przepisy karne

Kto wbrew obowiązkowi nie zapewnia fizycznej lub technicznej ochrony obszaru, obiektu, urządzeń lub transportu,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Kto prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia bez wymaganej koncesji,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Pracownik ochrony, który przy wykonywaniu zadań przekroczył upoważnienia lub nie dopełnił obowiązku, naruszając w ten sposób dobro osobiste człowieka,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.

Kto, wbrew obowiązkowi określonemu w art. 43 ust. 3 lub art. 43a ust. 18, nie usuwa, w terminie określonym w zaleceniu, naruszeń przepisów prawa lub nieprawidłowości stwierdzonych w ramach nadzoru sprawowanego przez Komendanta Głównego Policji lub Ministra Obrony Narodowej

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Kto osobie upoważnionej do przeprowadzania kontroli działalności gospodarczej wykonywanej w zakresie usług ochrony osób i mienia udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat 2.