Wewnętrzne służby ochrony - Rozdział 3 - Ochrona osób i mienia. - Dz.U.2021.1995 t.j. - OpenLEX

Rozdział 3 - Wewnętrzne służby ochrony - Ochrona osób i mienia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1995 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2021 r.

Rozdział  3

Wewnętrzne służby ochrony

1. 
Wewnętrzne służby ochrony w szczególności:
1)
zapewniają ochronę mienia w granicach chronionych obszarów i obiektów;
2)
zapewniają ochronę ważnych urządzeń jednostki, znajdujących się poza granicami chronionych obszarów i obiektów;
3)
konwojują mienie jednostki;
4)
wykonują inne zadania wynikające z planu ochrony jednostki.
2. 
Wewnętrzne służby ochrony, powołane przez przedsiębiorców, mogą wykonywać usługi w zakresie ochrony osób i mienia po uzyskaniu przez nich koncesji, o której mowa w art. 15.

Wewnętrzne służby ochrony podlegają kierownikowi jednostki lub osobie pisemnie przez niego upoważnionej, bezpośrednio podporządkowanej temu kierownikowi.

1. 
Kierownik jednostki wystawia legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej pracownikowi wpisanemu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub legitymację kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego pracownikowi wpisanemu na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, którzy wchodzą w skład podległej mu wewnętrznej służby ochrony.
2. 
Legitymacje, o których mowa w ust. 1, zawierają:
1)
indywidualny numer zgodny z ewidencją legitymacji, o której mowa w ust. 3;
2)
aktualne zdjęcie pracownika;
3)
imię i nazwisko pracownika;
4)
nazwę, adres i numer telefonu jednostki, w której wewnętrzna służba ochrony sprawuje ochronę;
5)
pouczenie o ustawowych uprawnieniach przysługujących jej posiadaczowi;
6)
datę i miejsce wydania oraz imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki.
2a. 
Legitymacje, o których mowa w ust. 1, mogą zawierać pieczęć kierownika jednostki.
3. 
Kierownik jednostki prowadzi ewidencję legitymacji, o których mowa w ust. 1.
4. 
Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:
1)
wzory legitymacji, o których mowa w ust. 1,
2)
tryb i warunki ich wydawania, wymiany lub zwrotu,
3)
sposób prowadzenia ewidencji legitymacji, o której mowa w ust. 3

- mając na względzie jednolitość stosowanych legitymacji, dokumentacji oraz procedur związanych z ich wydawaniem, wymianą lub zwrotem, a także możliwość odczytania przez osobę zainteresowaną danych zawartych w tych legitymacjach.

1. 
Właściwy terytorialnie komendant wojewódzki Policji może, w drodze decyzji administracyjnej, wydać zezwolenie na utworzenie wewnętrznej służby ochrony w jednostce, w skład której nie wchodzą obszary, obiekty i urządzenia umieszczone w ewidencji, o której mowa w art. 5 ust. 5, na wniosek kierowników tych jednostek, uzasadniony ważnym interesem gospodarczym lub publicznym.
2. 
Wniosek powinien zawierać informacje, o których mowa w art. 7 ust. 2.
3. 
Przepisu ust. 1 nie stosuje się do wewnętrznych służb ochrony, działających na terenach jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.
1. 
Zezwolenie na utworzenie wewnętrznej służby ochrony, o którym mowa w art. 10 ust. 1, nie może być wydane, jeżeli:
1)
plan ochrony nie zawiera informacji, o których mowa w art. 7 ust. 2;
2)
jednostka wnioskująca nie zapewnia spełnienia warunków wynikających z przepisów wydanych na podstawie ustawy.
2. 
Komendant wojewódzki Policji, w drodze decyzji administracyjnej, cofa zezwolenie na działalność wewnętrznej służby ochrony, jeżeli:
1)
kierownik jednostki złoży taki wniosek;
2)
nie utworzono wewnętrznej służby ochrony w okresie 3 miesięcy od dnia wydania zezwolenia;
3)
nie usunięto w wyznaczonym terminie stwierdzonych podczas kontroli rażących uchybień lub nieprawidłowości w organizacji wewnętrznej służby ochrony;
4)
działalność wewnętrznej służby ochrony prowadzona jest niezgodnie z planem ochrony;
5)
ustały okoliczności, dla których zezwolenie zostało wydane.
3. 
Od decyzji, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługuje odwołanie do Komendanta Głównego Policji.

Wewnętrzne służby ochrony w zakresie ochrony osób i mienia współpracują z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi).

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, dla wewnętrznych służb ochrony:

1)
szczegółowe zasady oraz tryb ich tworzenia;
2)
strukturę organizacyjną, zakres działania i sposób prowadzenia dokumentacji ochronnej;
3)
uzbrojenie i wyposażenie;
4)
umundurowanie i odznaki służbowe oraz sposób tworzenia dla nich nazw.

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, dla wewnętrznych służb ochrony działających na terenach podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych jednostek organizacyjnych:

1)
warunki i tryb ich tworzenia;
2)
strukturę organizacyjną i zakres działania;
3)
uzbrojenie i wyposażenie;
4)
warunki zatrudnienia pracowników;
5)
umundurowanie i odznaki służbowe.