[Legitymacja kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej] - Art. 9a. - Ochrona osób i mienia. - Dz.U.2021.1995 t.j. - OpenLEX

Art. 9a. - [Legitymacja kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej] - Ochrona osób i mienia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1995 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2021 r.
Art.  9a.  [Legitymacja kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej]
1. 
Kierownik jednostki wystawia legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej pracownikowi wpisanemu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub legitymację kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego pracownikowi wpisanemu na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, którzy wchodzą w skład podległej mu wewnętrznej służby ochrony.
2. 
Legitymacje, o których mowa w ust. 1, zawierają:
1)
indywidualny numer zgodny z ewidencją legitymacji, o której mowa w ust. 3;
2)
aktualne zdjęcie pracownika;
3)
imię i nazwisko pracownika;
4)
nazwę, adres i numer telefonu jednostki, w której wewnętrzna służba ochrony sprawuje ochronę;
5)
pouczenie o ustawowych uprawnieniach przysługujących jej posiadaczowi;
6)
datę i miejsce wydania oraz imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki.
2a. 
Legitymacje, o których mowa w ust. 1, mogą zawierać pieczęć kierownika jednostki.
3. 
Kierownik jednostki prowadzi ewidencję legitymacji, o których mowa w ust. 1.
4. 
Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:
1)
wzory legitymacji, o których mowa w ust. 1,
2)
tryb i warunki ich wydawania, wymiany lub zwrotu,
3)
sposób prowadzenia ewidencji legitymacji, o której mowa w ust. 3

- mając na względzie jednolitość stosowanych legitymacji, dokumentacji oraz procedur związanych z ich wydawaniem, wymianą lub zwrotem, a także możliwość odczytania przez osobę zainteresowaną danych zawartych w tych legitymacjach.