Art. 51. - Ochrona osób i mienia. - Dz.U.2021.1995 t.j. - OpenLEX

Art. 51. - Ochrona osób i mienia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1995 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2021 r.
Art.  51. 

W ustawie z dnia 31 stycznia 1961 r. o broni, amunicji i materiałach wybuchowych (Dz. U. Nr 6, poz. 43, z 1983 r. Nr 6, poz. 35, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 35, poz. 192 oraz z 1997 r. Nr 6, poz. 31 i Nr 88, poz. 554) w art. 14 po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu: (zmiany pominięte).