Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.838 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 maja 2020 r.
Art.  50b.  [Udaremnianie lub utrudnianie wykonania czynności służbowych w ramach kontroli działalności wykonywanej w zakresie usług ochrony osób i mienia - skreślone 25.11.18]

Kto osobie upoważnionej do przeprowadzania kontroli działalności gospodarczej wykonywanej w zakresie usług ochrony osób i mienia udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat 2.