[Delegacja ustawowa - szczegółowe zasady współpracy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych ze służbami] - Art. 47. -... - Dz.U.2021.1995 t.j. - OpenLEX

Art. 47. - [Delegacja ustawowa - szczegółowe zasady współpracy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych ze służbami] - Ochrona osób i mienia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1995 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2021 r.
Art.  47.  [Delegacja ustawowa - szczegółowe zasady współpracy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych ze służbami]

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady współpracy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi).