[Zasady wykonywania czynności nadzoru przez funkcjonariusza Policji] - Art. 46. - Ochrona osób i mienia. - Dz.U.2021.1995 t.j. - OpenLEX

Art. 46. - [Zasady wykonywania czynności nadzoru przez funkcjonariusza Policji] - Ochrona osób i mienia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1995 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2021 r.
Art.  46.  [Zasady wykonywania czynności nadzoru przez funkcjonariusza Policji]
1. 
Funkcjonariuszowi Policji przysługuje prawo do wykonywania czynności, o których mowa w art. 43 ust. 2, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia.
2. 
Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady wydawania upoważnień do kontroli oraz tryb wykonywania czynności, o których mowa w art. 43 ust. 2.