[Nadzór nad formacjami wykonującymi kontrolę bezpieczeństwa w portach lotniczych] - Art. 44a. - Ochrona osób i mienia. - Dz.U.2021.1995 t.j. - OpenLEX

Art. 44a. - [Nadzór nad formacjami wykonującymi kontrolę bezpieczeństwa w portach lotniczych] - Ochrona osób i mienia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1995 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2021 r.
Art.  44a.  [Nadzór nad formacjami wykonującymi kontrolę bezpieczeństwa w portach lotniczych]
1. 
Komendant Główny Straży Granicznej, na zasadach określonych w art. 43 oraz w przepisach dotyczących ochrony lotnictwa cywilnego, sprawuje nadzór nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi w zakresie wykonywania zadań związanych z kontrolą bezpieczeństwa przeprowadzaną w portach lotniczych. Przepis art. 46 stosuje się odpowiednio.
2. 
W zakresie, o którym mowa w ust. 1, Komendant Główny Straży Granicznej może powierzyć przeprowadzenie kontroli komendantom oddziałów Straży Granicznej.