[Sposoby realizacji przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne zadań z zakresu ochrony obszarów, obiektów i urządzeń... - Dz.U.2021.1995 t.j. - OpenLEX

Art. 43d. - [Sposoby realizacji przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne zadań z zakresu ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podległych MON] - Ochrona osób i mienia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1995 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2021 r.
Art.  43d.  [Sposoby realizacji przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne zadań z zakresu ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podległych MON]

Specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne realizują zadania z zakresu ochrony obszarów, obiektów i urządzeń, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1, w szczególności przez:

1)
konwojowanie mienia jednostki wojskowej;
2)
przekazywanie Policji, Żandarmerii Wojskowej lub wojskowym organom porządkowym osób ujętych podczas wykonywania tych zadań;
3)
współpracę z Żandarmerią Wojskową, wojskowymi organami porządkowymi i Policją;
4)
współpracę z wewnętrzną służbą ochrony oraz wojskową ochroną przeciwpożarową, jeżeli zostały powołane na obszarach lub w obiektach, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1.