[Zakres nadzoru nad działalnością specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych] - Art. 43. - Ochrona osób i mienia. - Dz.U.2021.1995 t.j. - OpenLEX

Art. 43. - [Zakres nadzoru nad działalnością specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych] - Ochrona osób i mienia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1995 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2021 r.
Art.  43.  [Zakres nadzoru nad działalnością specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych]
1. 
Komendant Główny Policji sprawuje nadzór nad działalnością specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych, z zastrzeżeniem art. 43a i art. 44a, w zakresie:
1)
zasad i sposobów realizacji zadań ochrony osób i mienia;
2)
sposobów użycia przez pracowników tych formacji środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej;
3)
posiadania przez pracowników ochrony niezbędnych kwalifikacji.
2. 
Nadzór, o którym mowa w ust. 1, polega na:
1)
kontroli organizacji i zasad działania, uzbrojenia, wyposażenia oraz współpracy z innymi formacjami i służbami;
2)
kontroli zgodności aktualnego stanu ochrony jednostki z planem ochrony;
3)
wstępie na teren obszarów i obiektów, a także innych miejsc, w których jest prowadzona ochrona, oraz żądaniu wyjaśnień i udostępniania bądź wglądu w dokumentację ochronną;
4)
wstępie na teren siedziby przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie ochrony osób i mienia, w takich dniach i godzinach, w jakich jest prowadzona lub powinna być prowadzona działalność;
5)
wydawaniu pisemnych zaleceń mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i dostosowanie działalności specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej do przepisów prawa.
3. 
Naruszenia przepisów prawa i nieprawidłowości stwierdzone w ramach sprawowanego nadzoru, o którym mowa w ust. 1, w terminie określonym w zaleceniu, usuwa:
1)
kierownik jednostki, w skład której wchodzą obszary, obiekty i urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie;
2)
osoba działająca w imieniu lub interesie przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia, posiadającego świadectwo broni;
3)
kierownik jednostki, w której utworzono wewnętrzną służbę ochrony.