Art. 4. - [Relacja z przepisami innych ustaw] - Ochrona osób i mienia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1995 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2021 r.
Art.  4.  [Relacja z przepisami innych ustaw]
1. 
Ustawa nie narusza przepisów dotyczących ochrony obszarów, obiektów i urządzeń jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez:
1)
Ministra Obrony Narodowej,
2)
ministra właściwego do spraw wewnętrznych,
3)
Ministra Sprawiedliwości,
4)
ministra właściwego do spraw zagranicznych,
5)
Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
6)
Szefa Agencji Wywiadu,
7)
Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego

a także przepisów dotyczących ochrony transportu broni, amunicji, materiałów wybuchowych, uzbrojenia, urządzeń i sprzętu wojskowego wykonywanego przez te jednostki.

2. 
Ustawa nie narusza przepisów dotyczących organizacji i zasad funkcjonowania innych uzbrojonych służb i formacji ochronnych, tworzonych na podstawie odrębnych ustaw.
3. 
Ustawy nie stosuje się do Straży Marszałkowskiej podległej Marszałkowi Sejmu.