[Wyłączenie obowiązku przedstawienia orzeczenia lekarskiego i psychologicznego w przypadku posiadania orzeczenia wydanego w... - Dz.U.2021.1995 t.j. - OpenLEX

Art. 38c. - [Wyłączenie obowiązku przedstawienia orzeczenia lekarskiego i psychologicznego w przypadku posiadania orzeczenia wydanego w trybie przepisów o usługach detektywistycznych] - Ochrona osób i mienia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1995 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2021 r.
Art.  38c.  [Wyłączenie obowiązku przedstawienia orzeczenia lekarskiego i psychologicznego w przypadku posiadania orzeczenia wydanego w trybie przepisów o usługach detektywistycznych]

Osoba, która jest wpisana na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego i pełni funkcję członka organu zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika ustanowionego do kierowania działalnością określoną w koncesji lub prowadzi koncesjonowaną działalność gospodarczą jako przedsiębiorca indywidualny lub wspólnik osobowej spółki handlowej, jeżeli osobiście nie wykonuje czynności, o których mowa w art. 3 pkt 1 lub 2, jest zwolniona z obowiązku określonego w art. 26 ust. 3 pkt 7 lub art. 27 ust. 2 pkt 3, jeżeli dysponuje orzeczeniem lekarskim uzyskanym w trybie przepisów ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 129).