[Obowiązki pracownika ochrony przy wykonywaniu zadań ochrony osób i mienia] - Art. 38a. - Ochrona osób i mienia. - Dz.U.2021.1995 t.j. - OpenLEX

Art. 38a. - [Obowiązki pracownika ochrony przy wykonywaniu zadań ochrony osób i mienia] - Ochrona osób i mienia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1995 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2021 r.
Art.  38a.  [Obowiązki pracownika ochrony przy wykonywaniu zadań ochrony osób i mienia]
1. 
Pracownik ochrony podczas wykonywania zadań ochrony osób i mienia jest obowiązany:
1)
posiadać przy sobie legitymację, o której mowa w art. 9a ust. 1 lub art. 20 ust. 1 pkt 3, oraz okazywać ją na żądanie osoby, której czynności dotyczą w taki sposób aby zainteresowany miał możliwość odczytać i zanotować imię i nazwisko pracownika ochrony, numer legitymacji, dane podmiotu wystawiającego oraz zapoznać się z treścią pouczenia, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 5 lub art. 20 ust. 3 pkt 5;
2)
wykonywać polecenia osób działających w imieniu instytucji państwowych lub samorządowych wydane na podstawie przepisów prawa.
2. 
Pracownik ochrony jest zwolniony z obowiązku okazywania legitymacji, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, w przypadku gdy osoba, wobec której wykonuje czynności, swoim zachowaniem w sposób oczywisty zagraża życiu lub zdrowiu pracownika ochrony lub innych osób albo dobrom powierzonym ochronie.