[Uprawnienia osób wpisanych listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego; warunki wpisu na listę] - Art. 27. -... - Dz.U.2021.1995 t.j. - OpenLEX

Art. 27. - [Uprawnienia osób wpisanych listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego; warunki wpisu na listę] - Ochrona osób i mienia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1995 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2021 r.
Art.  27.  [Uprawnienia osób wpisanych listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego; warunki wpisu na listę]
1. 
Wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego uprawnia do wykonywania czynności, o których mowa w art. 3 pkt 2.
2. 
Na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego wpisuje się osobę, która:
1)
ukończyła 18 lat;
2)
spełnia wymogi, o których mowa w art. 26 ust. 3 pkt 1 i 4-6;
3)
posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pracy stwierdzoną orzeczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 229 § 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 oraz z 2021 r. poz. 1162);
4)
posiada wykształcenie co najmniej zawodowe techniczne o specjalności elektronicznej, elektrycznej, łączności, mechanicznej, informatycznej lub ukończyła kurs pracownika zabezpieczenia technicznego albo została przyuczona do wymienionych zawodów na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2020 r. poz. 2159).
3. 
Na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego wpisuje się również osobę, której uznano kwalifikacje do wykonywania zawodu pracownika zabezpieczenia technicznego na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
4. 
Osoba wpisana na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego jest uprawniona do:
1)
opracowywania planu ochrony w zakresie określonym w art. 3 pkt 2;
2)
organizowania i kierowania zespołami pracowników zabezpieczenia technicznego.