[Zakres kontroli wykonywanej przez organ koncesyjny] - Art. 23c. - Ochrona osób i mienia. - Dz.U.2021.1995 t.j. - OpenLEX

Art. 23c. - [Zakres kontroli wykonywanej przez organ koncesyjny] - Ochrona osób i mienia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1995 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2021 r.
Art.  23c.  [Zakres kontroli wykonywanej przez organ koncesyjny]
1. 
Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie, o którym mowa w art. 3, podlega kontroli organu koncesyjnego w zakresie:
1)
zgodności wykonywanej działalności z udzieloną koncesją;
2)
przestrzegania warunków wykonywania działalności gospodarczej;
3)
stwarzania zagrożenia obronności, bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego;
4)
ochrony bezpieczeństwa lub dóbr osobistych innych osób.
2. 
Osoby upoważnione przez organ koncesyjny do dokonywania kontroli działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia są uprawnione do:
1)
wstępu na teren nieruchomości, obiektu, lokalu lub ich części, gdzie jest wykonywana działalność gospodarcza objęta koncesją, w dniach i w godzinach, w których ta działalność jest wykonywana lub powinna być wykonywana, w tym swobodnego wstępu na teren chronionych obszarów i obiektów, a także innych miejsc, w których jest prowadzona ochrona w ramach wykonywanej działalności gospodarczej;
2)
żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okazania dokumentów lub innych nośników informacji oraz udostępnienia danych i przedmiotów mających związek z przedmiotem kontroli;
3)
legitymowania pracowników ochrony w celu ustalenia lub potwierdzenia ich tożsamości.
2a. 
Protokół kontroli zawiera w szczególności:
1)
oznaczenie przedsiębiorcy i jego adres;
2)
imię i nazwisko kontrolującego lub kontrolujących;
3)
datę rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych;
4)
określenie zakresu kontroli;
5)
opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym stwierdzonych nieprawidłowości.
3. 
(uchylony).