[Obowiązki w zakresie identyfikacji pracowników ochrony] - Art. 20. - Ochrona osób i mienia. - Dz.U.2021.1995 t.j. - OpenLEX

Art. 20. - [Obowiązki w zakresie identyfikacji pracowników ochrony] - Ochrona osób i mienia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1995 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2021 r.
Art.  20.  [Obowiązki w zakresie identyfikacji pracowników ochrony]
1. 
Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie ochrony osób i mienia:
1)
oznacza pracowników ochrony w sposób jednolity, umożliwiający ich identyfikację oraz identyfikację podmiotu zatrudniającego;
2)
zapewnia noszenie ubioru przez pracowników ochrony, umożliwiającego ich identyfikację oraz identyfikację podmiotu zatrudniającego w przypadku, o którym mowa w art. 40 ust. 1;
3)
wystawia pracownikowi ochrony legitymację pracownika ochrony fizycznej, legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej lub legitymację kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego przed dopuszczeniem go do wykonywania zadań związanych z ochroną osób i mienia.
2. 
Legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej oraz kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego wystawia się wyłącznie pracownikowi ochrony, który jest wpisany na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.
3. 
Legitymacje, o których mowa w ust. 1 pkt 3, zawierają:
1)
indywidualny numer, zgodny z prowadzoną przez przedsiębiorcę ewidencją legitymacji, o której mowa w ust. 4;
2)
aktualne zdjęcie pracownika ochrony;
3)
imię i nazwisko pracownika ochrony;
4)
oznaczenie przedsiębiorcy wydającego dokument, firmę przedsiębiorcy, siedzibę i adres, numer telefonu oraz numer koncesji;
5)
pouczenie o ustawowych uprawnieniach przysługujących jej posiadaczowi;
6)
datę oraz miejsce wydania, imię i nazwisko oraz podpis wystawiającego legitymację.
3a. 
Legitymacje, o których mowa w ust. 1 pkt 3, mogą zawierać pieczęć podmiotu wystawiającego.
4. 
Przedsiębiorca prowadzi ewidencję legitymacji, o których mowa w ust. 1 pkt 3.
5. 
Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:
1)
wzory legitymacji, o których mowa w ust. 1 pkt 3,
2)
tryb i warunki ich wydawania, wymiany lub zwrotu,
3)
sposób prowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 4

- mając na względzie jednolitość stosowanych legitymacji, dokumentacji oraz procedur związanych z ich wydawaniem, wymianą lub zwrotem, a także możliwość odczytania przez osobę zainteresowaną danych zawartych w tych legitymacjach.