[Nadanie klauzuli poufności informacjom przekazywanym podczas postępowania o udzielenie koncesji] - Art. 17b. - Ochrona osób i... - Dz.U.2021.1995 t.j. - OpenLEX

Art. 17b. - [Nadanie klauzuli poufności informacjom przekazywanym podczas postępowania o udzielenie koncesji] - Ochrona osób i mienia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1995 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2021 r.
Art.  17b.  [Nadanie klauzuli poufności informacjom przekazywanym podczas postępowania o udzielenie koncesji]
1. 
Przedsiębiorca przekazujący podczas postępowania o udzielenie koncesji informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji może zgłosić wniosek, aby informacjom tym była nadana klauzula poufności.
2. 
Informacjom nadaje się klauzulę poufności, pod warunkiem że przedsiębiorca:
1)
przekazując informacje, uzasadni swoje żądanie;
2)
z przekazanych informacji sporządzi streszczenie, które może zostać udostępnione innym uczestnikom postępowania.
3. 
Informacje, którym nadano klauzulę poufności, nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania bez zgody przedsiębiorcy przekazującego informacje.