[Organ koncesyjny; opinie komendanta wojewódzkiego Policji przed udzieleniem koncesji] - Art. 16. - Ochrona osób i mienia. - Dz.U.2021.1995 t.j. - OpenLEX

Art. 16. - [Organ koncesyjny; opinie komendanta wojewódzkiego Policji przed udzieleniem koncesji] - Ochrona osób i mienia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1995 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2021 r.
Art.  16.  [Organ koncesyjny; opinie komendanta wojewódzkiego Policji przed udzieleniem koncesji]
1. 
Organem koncesyjnym, właściwym do udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany, ograniczenia zakresu działalności gospodarczej lub formy usług oraz cofania koncesji na działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.
2. 
Przed udzieleniem koncesji organ koncesyjny zasięga opinii komendanta wojewódzkiego Policji, właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy, a przed wydaniem decyzji, o których mowa w ust. 1, innych niż udzielenie koncesji, organ koncesyjny może zasięgnąć opinii tego komendanta.