Rozdział 4 - Dozór policyjny w sprawach o zbrodnie stanu. - Ochrona niektórych interesów Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.91.623

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 listopada 1938 r.

IV.

Dozór policyjny w sprawach o zbrodnie stanu.

§1.
W razie skazania za zbrodnię stanu sąd może zarządzić, jako środek zabezpieczający, rozciągnięcie nad skazanym dozoru policyjnego na czas od roku do lat 5.
§  2.
Rozciągnięcie nad skazanym dozoru policyjnego pociąga za sobą skutki następujące:
a)
powiatowa władza administracji ogólnej może oddanemu pod dozór policyjny zabronić pobytu w pewnych miejscowościach, albo też wyznaczyć mu miejsce pobytu z tym skutkiem, że wydalenie się z wyznaczonej miejscowości dopuszczalne jest tylko za jej zezwoleniem;
b)
oddany pod dozór policyjny obowiązany jest zawiadomić powiatową władzę administracji ogólnej w ciągu 6 godzin o zmianie mieszkania lub miejsca pobytu;
c)
przesyłki pocztowe, wysłana przez oddanego pod dozór policyjny lub do niego nadchodzące, mogą być przeglądane przez powiatową władzę administracji ogólnej;
d)
powiatowa władza administracji ogólnej może nakazać oddanemu pod dozór policyjny, aby w terminach oznaczonych zgłaszał się do niej lub do określonej jednostki policyjnej i składał wyjaśnienia co do. swych zajęć, trybu życia i środków utrzymania;
e)
powiatowa władza administracji ogólnej może celem stwierdzenia prawdziwości zeznań oddanego pod dozór wkroczyć o każdej porze do jego mieszkania.