Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1918.21.68

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 grudnia 1918 r.

DEKRET
w przedmiocie ochrony majątku nieobecnych właścicieli.

Art.  1.

W przedmiocie ochrony majątku właścicieli nieobecnych zarządzanego przez władze okupacyjne w drodze przymusowej administracji, stosować należy przepisy art. 36-38 Kodeksu Cywilnego Kr. Pol., oraz ustawy postępowania cywilnego.

Art.  2.

Każda władza państwowa, samorządowa, lub osoba prywatna, powziąwszy wiadomość o majątku, który pozostaje bez opieki wskutek nieobecności właściciela lub jego pełnomocnika, winna o tem niezwłocznie zawiadomić najbliższy urząd prokuratorski.

Art.  3.

Każdy, kto sprawował z ramienia b. władz okupacyjnych zarząd przymusowy, winien przekazać niezwłocznie majątek, pod jego zarządem pozostający, łącznie z wszelkiemi rachunkami i dowodami oraz gotowizną, jaka w rękach zarządcy się znajduje, obecnemu w kraju właścicielowi lub jego pełnomocnikowi, a w razie ich nieobecności - wyznaczonej przez sąd osobie.

Art.  4.

W wypadkach, gdy przed wyznaczeniem właściwego zarządcy zajdzie potrzeba natychmiastowych zarządzeń w celu ochrony majątku właściciela nieobecnego, najbliższa władza samorządowa przedsiębierze niezbędne środki, zawiadamiając niezwłocznie właściwy urząd prokuratorski.

Art.  5.

Dekret niniejszy nie dotyczy majątków, podlegających zarządowi państwowemu na mocy specjalnych przepisów i rozporządzeń.

Dano w Warszawie, d. 16 grudnia 1918 r.