[Zasada ponoszenia kosztów postępowania] - Art. 77. - Ochrona konkurencji i konsumentów. - Dz.U.2021.275 t.j. - OpenLEX

Art. 77. - [Zasada ponoszenia kosztów postępowania] - Ochrona konkurencji i konsumentów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.275 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 lutego 2021 r.
Art.  77.  [Zasada ponoszenia kosztów postępowania]
1. 
Jeżeli w wyniku postępowania Prezes Urzędu stwierdził naruszenie przepisów ustawy, przedsiębiorca, który dopuścił się tego naruszenia oraz osoba zarządzająca, o której mowa w art. 6a, są obowiązani ponieść koszty postępowania.
2. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezes Urzędu może nałożyć na stronę obowiązek zwrotu tylko części kosztów albo nie obciążać jej kosztami.