Art. 47. - [Rodzaje postępowań prowadzonych przez Prezesa UOKiK] - Ochrona konkurencji i konsumentów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1689 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 września 2023 r.
Art.  47.  [Rodzaje postępowań prowadzonych przez Prezesa UOKiK]
1. 
Postępowanie przed Prezesem Urzędu jest prowadzone jako postępowanie wyjaśniające, postępowanie antymonopolowe, postępowanie w sprawie o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone lub postępowanie w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.
2. 
Postępowanie wyjaśniające może poprzedzać wszczęcie postępowania antymonopolowego, postępowania w sprawie o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone lub postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.