Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1076 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 czerwca 2020 r.
Art.  24.  [Zakaz stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów]
1.  Zakazane jest stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.
2.  Przez praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów rozumie się godzące w nie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami zachowanie przedsiębiorcy, w szczególności:
1) (uchylony);
2) naruszanie obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji;
3) nieuczciwe praktyki rynkowe lub czyny nieuczciwej konkurencji;
4) proponowanie konsumentom nabycia usług finansowych, które nie odpowiadają potrzebom tych konsumentów ustalonym z uwzględnieniem dostępnych przedsiębiorcy informacji w zakresie cech tych konsumentów lub proponowanie nabycia tych usług w sposób nieadekwatny do ich charakteru.
3.  Nie jest zbiorowym interesem konsumentów suma indywidualnych interesów konsumentów.