Art. 13. - [Obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji] - Ochrona konkurencji i konsumentów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.275 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2023 r.
Art.  13.  [Obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji]
1. 
Zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu, jeżeli:
1)
łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 1 000 000 000 euro lub
2)
łączny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 50 000 000 euro.
2. 
Obowiązek wynikający z ust. 1 dotyczy zamiaru:
1)
połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców;
2)
przejęcia - przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek inny sposób - bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców;
3)
utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy;
4)
nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10 000 000 euro.