[Protokół kontroli; podpisy, zastrzeżenia, odmowa podpisania] - Art. 105k. - Ochrona konkurencji i konsumentów. - Dz.U.2021.275 t.j. - OpenLEX

Art. 105k. - [Protokół kontroli; podpisy, zastrzeżenia, odmowa podpisania] - Ochrona konkurencji i konsumentów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.275 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 lutego 2021 r.
Art.  105k.  [Protokół kontroli; podpisy, zastrzeżenia, odmowa podpisania]
1. 
Protokół kontroli podpisują kontrolujący i kontrolowany.
2. 
Przed podpisaniem protokołu kontrolowany może, w terminie 7 dni od przedstawienia mu go do podpisu, złożyć na piśmie zastrzeżenia do tego protokołu.
3. 
W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 2, kontrolujący dokonuje ich analizy i, w razie potrzeby, podejmuje dodatkowe czynności kontrolne, a w przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń zmienia lub uzupełnia odpowiednią część protokołu w formie aneksu do protokołu.
4. 
W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części kontrolujący informuje o tym kontrolowanego na piśmie.
5. 
O odmowie podpisania protokołu kontrolujący czyni wzmiankę w protokole.
6. 
Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden pozostawia się kontrolowanemu, z wyłączeniem materiału dowodowego pozostającego w posiadaniu kontrolowanego.