[Protokół kontroli; elementy protokołu i załączniki] - Art. 105j. - Ochrona konkurencji i konsumentów. - Dz.U.2021.275 t.j. - OpenLEX

Art. 105j. - [Protokół kontroli; elementy protokołu i załączniki] - Ochrona konkurencji i konsumentów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.275 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 lutego 2021 r.
Art.  105j.  [Protokół kontroli; elementy protokołu i załączniki]
1. 
Przebieg przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole kontroli.
2. 
Protokół kontroli powinien zawierać w szczególności:
1)
wskazanie nazwy albo imienia i nazwiska oraz adresu kontrolowanego;
2)
datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;
3)
imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolującego;
4)
określenie przedmiotu i zakresu kontroli;
5)
opis stanu faktycznego ustalonego w trakcie kontroli;
6)
opis załączników;
7)
informację o pouczeniu kontrolowanego o prawie zgłaszania zastrzeżeń do protokołu oraz o prawie odmowy podpisania protokołu.
3. 
Materiał dowodowy zgromadzony w toku kontroli stanowi załącznik do protokołu kontroli.