[Ustalenia stanu faktycznego. Zabezpieczenie dowodów] - Art. 105f. - Ochrona konkurencji i konsumentów. - Dz.U.2021.275 t.j. - OpenLEX

Art. 105f. - [Ustalenia stanu faktycznego. Zabezpieczenie dowodów] - Ochrona konkurencji i konsumentów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.275 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 lutego 2021 r.
Art.  105f.  [Ustalenia stanu faktycznego. Zabezpieczenie dowodów]
1. 
Kontrolujący lub osoby upoważnione do udziału w kontroli ustalają stan faktyczny na podstawie dowodów zebranych w toku kontroli, a w szczególności dokumentów, przedmiotów, oględzin oraz ustnych lub pisemnych wyjaśnień i oświadczeń oraz innych nośników informacji.
2. 
Dowody, o których mowa w ust. 1, mogą zostać zabezpieczone przez:
1)
pozostawienie ich w wydzielonym lub oddzielnym, zamkniętym i opieczętowanym pomieszczeniu u kontrolowanego;
2)
złożenie, za pokwitowaniem udzielonym kontrolowanemu, na przechowanie w pomieszczeniu Urzędu lub wojewódzkiego inspektoratu Inspekcji Handlowej.