[Kontrola w toku postępowania przed Prezesem UOKiK] - Art. 105a. - Ochrona konkurencji i konsumentów. - Dz.U.2021.275 t.j. - OpenLEX

Art. 105a. - [Kontrola w toku postępowania przed Prezesem UOKiK] - Ochrona konkurencji i konsumentów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.275 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 lutego 2021 r.
Art.  105a.  [Kontrola w toku postępowania przed Prezesem UOKiK]
1. 
W toku postępowania przed Prezesem Urzędu może być przeprowadzona przez upoważnionego pracownika Urzędu lub Inspekcji Handlowej, zwanego dalej "kontrolującym", kontrola u każdego przedsiębiorcy, zwanego dalej "kontrolowanym", w zakresie objętym tym postępowaniem.
2. 
Prezes Urzędu może upoważnić do udziału w kontroli:
1)
pracownika organu ochrony konkurencji państwa członkowskiego Unii Europejskiej w przypadku, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia nr 1/2003/WE;
2)
pracownika organu wnioskującego w rozumieniu art. 3 pkt 9 rozporządzenia nr 2017/2394 w przypadku, o którym mowa w art. 11 ust. 3 tego rozporządzenia;
3)
osoby posiadające wiadomości specjalne, jeżeli do przeprowadzenia kontroli niezbędne są tego rodzaju wiadomości.
3. 
(uchylony).
4. 
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli lub do udziału w kontroli zawiera:
1)
oznaczenie organu kontroli;
2)
wskazanie podstawy prawnej;
3)
datę i miejsce wystawienia;
4)
imię, nazwisko i stanowisko kontrolującego oraz numer jego legitymacji służbowej, a w przypadku upoważnienia do udziału w kontroli osób, o których mowa w ust. 2 - imiona i nazwiska tych osób oraz numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
5)
oznaczenie kontrolowanego;
6)
określenie zakresu przedmiotowego kontroli, w tym okresu objętego kontrolą;
7)
określenie daty rozpoczęcia kontroli i przewidywanej daty jej zakończenia;
8)
podpis osoby udzielającej upoważnienia, z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji;
9)
pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego.
5. 
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 1, wydają odpowiednio: Prezes Urzędu oraz, na jego wniosek, wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej.
6. 
Kontrolujący doręcza kontrolowanemu lub osobie przez niego upoważnionej upoważnienie do przeprowadzenia kontroli oraz okazuje legitymację służbową, a osoby upoważnione do udziału w kontroli, o których mowa w ust. 2, dowód osobisty, paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
7. 
W razie nieobecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli oraz legitymacja służbowa, dowód osobisty, paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość mogą być okazane innemu pracownikowi kontrolowanego, który może być uznany za osobę, o której mowa w art. 97 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny lub przywołanemu świadkowi, którym powinien być funkcjonariusz publiczny, niebędący jednak pracownikiem organu przeprowadzającego kontrolę. W takim przypadku upoważnienie doręcza się niezwłocznie kontrolowanemu, nie później jednak niż trzeciego dnia od wszczęcia kontroli.