Art. 73. - [Ewidencja osób i udostępnienie danych z ewidencji] - Ochrona informacji niejawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.632 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 kwietnia 2024 r.
Art.  73.  [Ewidencja osób i udostępnienie danych z ewidencji]
1. 
ABW i SKW prowadzą ewidencję osób uprawnionych na podstawie przepisów ustawy do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" i wyższej oraz ewidencję osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa, a także osób, wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa, z wyłączeniem osób zatrudnionych, pełniących służbę lub wykonujących czynności zlecone w podmiotach, o których mowa w art. 23 ust. 5.
2. 
Dane z ewidencji, o których mowa w ust. 1, mogą obejmować wyłącznie:
1)
imię i nazwisko;
2)
numer PESEL;
3)
imię ojca;
4)
datę i miejsce urodzenia;
5)
adres miejsca zamieszkania lub pobytu;
6)
nazwę jednostki organizacyjnej;
7)
określenie dokumentu kończącego procedurę, datę wydania oraz numer.
3. 
Dane z ewidencji, o których mowa w ust. 1, oraz wykazów, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 8, są udostępniane na pisemne żądanie wyłącznie w przypadkach określonych w art. 72 ust. 1 pkt 1 i 3-5 oraz służbom i instytucjom uprawnionym do realizacji poszerzonych postępowań sprawdzających dla celów postępowania sprawdzającego oraz postępowania bezpieczeństwa przemysłowego.