Art. 68. - [Delegacja do określenia wzorów kwestionariusza bezpieczeństwa przemysłowego, świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, decyzji o odmowie wydania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego oraz decyzji o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego] - Ochrona informacji niejawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.632 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 kwietnia 2024 r.
Art.  68.  [Delegacja do określenia wzorów kwestionariusza bezpieczeństwa przemysłowego, świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, decyzji o odmowie wydania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego oraz decyzji o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego]
1. 
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzory:
1)
kwestionariusza;
2)
świadectwa;
3)
decyzji o odmowie wydania świadectwa;
4)
decyzji o cofnięciu świadectwa.
2. 
W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, Rada Ministrów uwzględni w kwestionariuszu zakres danych określonych w art. 58 ust. 2 oraz jego przejrzystość i czytelność dla przedsiębiorcy, a w odniesieniu do wzorów świadectwa i decyzji uwzględni zakres danych określonych w art. 67 ust. 1 i 2 oraz zapewni zróżnicowanie wzorów świadectw i decyzji wydawanych przez ABW i SKW.